Optimizing trip itinerary for tourist groups / von Kadri Sylejmani. 2013
Content